Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro.

Fitaovana enti-manampy ireo teknisiana sy mpahairaha eo  amin’ny  asa  fanentanana sy  fanabeazana na fampitan-kevitra izay ataon’izy ireo.

  •  Fandrindrana ankapobe : Office National pour l’Environnement (ONE)
  •  Dikateny : Foibe momba ny teny an’ny Akademia malagasy
  •  Fiaraha-miasa : Groupe thématique sur le Changement Climatique - Madagascar (GT-CC)
  •  Fandrafetana : Office National pour l’Environnement (ONE)
  •  Fanohanana ara-bola : Coopération allemande / PGM-E/GIZ – WWF / Norad